Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ACE Algemeen Centrum voor Examinering – www.ace-examens.nl

Artikel 1: Definities
1. ACE Algemeen Centrum voor Examinering, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee ACE Algemeen Centrum voor Examinering als organisatie een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ACE Algemeen Centrum voor Examinering en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ACE Algemeen Centrum voor Examinering overeengekomen worden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ACE Algemeen Centrum voor Examinering voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.
5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
6. ACE Algemeen Centrum voor Examinering houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Aanmeldingen
1. Aanmelding voor een examen voor een vastgestelde examendatum dient door de kandidaat te geschieden via de website www.ace-examens.nl . Na ontvangt van de inschrijvingsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving per e-mail of brief.
2. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de examenkosten door deelnemer.
3. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.
4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
5. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met ACE Algemeen Centrum voor Examinering.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door ACE Algemeen Centrum voor Examinering
1. ACE Algemeen Centrum voor Examinering behoudt zich te allen tijde het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een examen te annuleren. Waar mogelijk zal ACE Algemeen Centrum voor Examinering een passend alternatief aanbieden.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een examen, ziekte van de examinator en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door ACE Algemeen Centrum voor Examinering noodzakelijk zijn, kan ACE Algemeen Centrum voor Examinering het examen onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van ACE Algemeen Centrum voor Examinering, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor ACE Algemeen Centrum voor Examinering niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan ACE Algemeen Centrum voor Examinering het examen annuleren, verbreken en/of verplaatsen.
4. In het geval van wijziging in de examendata door ACE Algemeen Centrum voor Examinering zal kandidaat zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer kandidaat niet op deze gewijzigde scholingsdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen binnen 4 weken teruggestort.
5. In het geval van annulering door ACE Algemeen Centrum voor Examinering krijgt kandidaat de gelegenheid de examendatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen binnen 4 weken teruggestort. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is tot niet meer dan restitutie van door kandidaat reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 5: Wijziging en annulering door kandidaat
1. Annulering, wijziging en deelname aan examens dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.
2. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van de examengelden.
3. Verandering van examendata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen. Voor het omzetten van een examen of examendatum wordt € 25,00 administratiekosten per examen in rekening gebracht.
4. Bij inschrijving via de website www.ace-examens.nl heeft u wettelijk een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dient u binnen 14 dagen na inschrijving per e-mail aan ons kenbaar te maken dat u uw inschrijving wilt terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn. Nb: Deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer de betreffende activiteit nog geen aanvang heeft genomen.

Artikel 6: Betaling
1. De verschuldigde examengelden dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van ACE Algemeen Centrum voor Examinering o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld, vervalt bovenstaande regeling.
2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de examenbijeenkomsten worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog voor de examenbijeenkomst per bank of contant te voldoen. In het geval van niet tijdige betaling is ACE Algemeen Centrum voor Examinering te allen tijde gerechtigd een andere kandidaat ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 7: Auteursrechten
1. Alle rechten (waaronder copyright en eigendomsrecht) van het door ACE Algemeen Centrum voor Examinering verstrekte examenmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij ACE Algemeen Centrum voor Examinering, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. Zonder schriftelijk toestemming van ACE Algemeen Centrum voor Examinering is het niet toegestaan om het examenmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor examens die niet door MSP ACE Algemeen Centrum voor Examinering worden verzorgd.
3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens examens door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van ACE Algemeen Centrum voor Examinering.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een examen is voor eigen risico van de deelnemer. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.
2. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.
3. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede deelnemer voor, na of tijdens een examen.
4. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
5. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ACE Algemeen Centrum voor Examinering is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
7. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de examenbijeenkomsten doet met het behaalde diploma.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. ACE Algemeen Centrum voor Examinering behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de examenactiviteit belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten van het examen onverlet.
2. ACE Algemeen Centrum voor Examinering behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met ACE Algemeen Centrum voor Examinering niet na komen waardoor het normale verloop van de examenactiviteit wordt belemmerd of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de examenactiviteit, van verdere deelneming aan de scholingsactiviteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten van de examenactiviteit onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding
1. De aan ACE Algemeen Centrum voor Examinering verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met ACE Algemeen Centrum voor Examinering, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van ACE Algemeen Centrum voor Examinering, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan ACE Algemeen Centrum voor Examinering worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een examenactiviteit deelnemer in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal in staat is om het examen uit te voeren. Deelname aan een examen, is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer, de examinatoren en begeleiders.

Artikel 12: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. ACE Algemeen Centrum voor Examinering beschikt over een klachtenreglement welke beschikbaar is via de website www.ace-examens.nl

Artikel 13: Gezondheidsverklaring
Deelnemer geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. ACE Algemeen Centrum voor Examinering is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
Het is deelnemers aan examenbijeenkomsten niet toegestaan om tijdens de bijeenkomsten beeld- en geluidsopnames te maken van de examens, het examenmateriaal of de locatie.
Deelnemer geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving voor een examen aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.
ACE Algemeen Centrum voor Examinering – Algemene Voorwaarden – versie 25 april 2017