Privacyverklaring

 1. Deze privacyverklaring is van ACE Algemeen Centrum voor Examinering v.o.f. (nader te noemen “ACE”), kantoorhoudende Rooseveltstraat 12, 2321BM Leiden. We hebben deze privacyverklaring geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid kan je stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens bereikbaar via het secretariaat van ACE ace.examens@gmail.com.
 2. ACE hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. ACE verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat dat betreft stelt.
 3. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit het leveren van examendiensten en hieraan gerelateerde nevendiensten. We proberen zo min mogelijk gegevens van jou vast te leggen. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde cloud omgeving van Microsoft.
 4. De persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt door ACE. Gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen doorgegeven aan een (inter)nationale organisatie al dan niet binnen of buiten de EU, tenzij ACE gehouden is op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 5. De bewaartermijn van de gegevens is 10 jaar.
 6. Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover wettelijke bepalingen dat recht niet beperken.
 7. Een eventuele klacht over de uitvoering van de privacyregelgeving kan worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar via het secretariaat van ACE ace.examens@gmail.com.
 8. Door middel van het bezoeken van www.ace-examens.nl of jouw inschrijving voor een examen of een gerelateerde nevendienst ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 9. ACE maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
 10. ACE verkrijgt geen gegevens van andere organisaties.
 11. ACE behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.ace-examens.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.ace-examens.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Bezoek voor alle wijzigingen regelmatig www.ace-examens.nl

Leiden, 1 mei 2018